Algemene Voorwaarden

Algemeen

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. U ontvangt na uw bestelling een bevestiging (per e-mail) en het totaalbedrag van uw bestelling. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Indien u deze voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze website te maken.

Aanbiedingen/ overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Mashi zijn vrijblijvend en Mashi behoudt zich het recht voor om de prijs en informatie te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot recht tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Mashi.
Mashi is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mashi dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Levering

Mashi zal zodra de betaling voor een bestelling op de bankrekening is bijgeschreven de bestelling binnen 3 werkdagen versturen. Echter, Mashi hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer uw bestelling niet binnen 30 dagen is geleverd, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en geeft u bij overschrijding van enige levertermijn geen recht op schadevergoeding. Mashi is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Hierbij zal er altijd eerst contact met de klant worden opgenomen, schriftelijk of telefonisch. De extra kosten van de nalevering worden door Mashi gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen het product te retourneren. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen. Artikelen worden pas vergoed indien ze onbeschadigd, compleet en ongebruikt zijn. De klant draagt daarbij de kosten en het risico van de retourzending. Indien de artikelen reeds betaald zijn en in goede orde zijn ontvangen, zal Mashi het totale bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Mashi biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Valse bestellingen, onrechtmatig gebruik van onze gegevens en oplichters zullen door Mashi in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgegeven worden aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten veranderen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal Mashi de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling zal de nieuwe prijstelling gehanteerd worden, tenzij anders overeengekomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Mashi geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten e.d., uitsluitend bij Mashi en/of haar leveranciers.

Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 


Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mashi is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Mashi (06 40 39 83 57 ), bereikbaar tijdens openingstijden. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet geheel juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Mashi is niet aansprakelijk voor eventueel onjuistheden van welke aard dan ook.

Mashi verleent op geen enkele manier garanties op basis van de informatie die op deze website wordt verstrekt. Ook verleent Mashi geen garantie dat deze website te allen tijde beschikbaar is en dat de servers die deze website beschikbaar maken, alsmede de e-mail die door Mashi wordt verzonden, vrij van virussen of andere schadelijke elementen zijn.